Πρέπει το βασικό εισόδημα να καταβάλλεται σε αλλοδαπούς;

Τα κριτήρια που προσδιορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πολιτικό κίνημα, όπως το βασικό εισόδημα, μπορεί να αυστηρά ή πιο χαλαρά. Ορισμένοι, ιδίως όσοι προτιμούν τον όρο «εισόδημα πολίτη», περιορίζουν τη συμμετοχή στους κατόχους ιθαγένειας, ή «πολίτες» με την νομική έννοια του όρου. Το δικαίωμα στο βασικό εισόδημα αποτελεί στην περίπτωση αυτή μέρος του ευρύτερου πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την ιδιότητα του «πολίτη», σύμφωνα και με τη θεωρία του Γάλλου φιλόσοφου Jean-Marc Ferry (1995). Άλλοι, ιδίως αυτοί που βλέπουν το βασικό εισόδημα ως μια γενικότερη πολιτική ενάντια στον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, συλλαμβάνουν το δικαίωμα συμμετοχής υπό ένα ευρύτερο πρίσμα που περιλαμβάνει όλους τους νόμιμα διαμένοντες κατοίκους. Το λειτουργικό κριτήριο για τους «μη-πολίτες» μπορεί να είναι ο χρόνος διαμονής στην χώρα ή οποιοδήποτε κριτήρια καθορίζουν τον τόπο διαμονής για φορολογικούς λόγους.