Χορήγηση βασικών άνευ όρων εισοδημάτων (UBI) σε όλη την ΕΕ


Υπογράφουμε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εδώ

Στόχοι

Αντικείμενο:
Στόχος μας είναι να θεσπιστεί η χορήγηση βασικών άνευ όρων εισοδημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα διασφαλίζουν την υλική επιβίωση και τη δυνατότητα κάθε ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην ΕΕ από τις Συνθήκες.
Στόχοι:
Ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη χορήγηση βασικών άνευ όρων εισοδημάτων σε ολόκληρη την Ένωση, με τα οποία θα μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση.
Με τον τρόπο αυτόν θα υλοποιηθεί ο στόχος της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017, σύμφωνα με την οποία “η ΕΕ
και τα κράτη μέλη της θα υποστηρίξουν επίσης τη δημιουργία αποδοτικών, βιώσιμων και δίκαιων συστημάτων κοινωνικής προστασίας με στόχο την εγγύηση του βασικού εισοδήματος” για να καταπολεμήσουν την ανισότητα.

Διαδικτυακή διεύθυνση αυτής της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής