Υλικό

basicincome

[code lang=”html”] <a href="http://sign.basicincome2013.eu">
<img alt="basicincome" src="https://www.basicincome.gr/portal/wp-content/uploads/2013/11/basicincome.jpg"/>
</a>[/code]